Will mega-cities be ready for the for the future of food?การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 ‘Asian Horticultural Congress (AHC 2020)’ เลือกกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดงาน พร้อมดันไทยสู่ศูนย์กลางความรู้พืชสวนเอเชีย ควบคู่ไปกับงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2020