AGRITECHNICA ASIA and HORTI ASIA บุกภาคตะวันออก จัดแสดงสาธิตการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในสวนผลไม้ เรียกน้ำย่อยก่อนจัดงานจริงวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564

HORTI ASIA และ AGRITECHNICA ASIA บุกภาคตะวันออกจัดแสดงสาธิตการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในสวนผลไม้ เรียกน้ำย่อยก่อนจัดงานจริงวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564 วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และ องค์กรการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) ผู้จัดงานฯ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร และงานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย กลับมาเดินสายประชาสัมพันธ์การจัดงานอีกครั้ง เล็งกลุ่มเป้าหมายชาวสวนภาคตะวันออก ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนเพื่อการส่งออกที่สำคัญ ระหว่างวันที่ …